Handelsbetingelser (Gældende fra 1. september 2021)

Generelle vilkår

Tilbud og priser

Samarbejdsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Jobindex. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter refunderes som udgangspunkt ikke. Rammeaftaler, baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer 12 måneder frem, kan indgås i særlige tilfælde. Ved periodens afslutning efterfaktureres evt. ubrugte jobannoncer op til den estimerede mængde. Produkter, der købes for 12 måneder ad gangen, kan ikke afbrydes i perioden, og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling. Jobindex forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at opsige samarbejdsaftaler eller annoncer før tid mod at tilbagebetale en forholdsmæssig del af beløbet.

Betalingsbetingelser

Den normale kredittid for jobannoncer og årsaftaler er netto kontant 30 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder Jobindex sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5 % pr. måned.

Jobindex' ejerskab og kundens brugsret

Jobindex har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. Jobindex ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Du/din virksomhed har ret til at bruge Jobindex' produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra Jobindex af dig/din virksomhed.

Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler Jobindex fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne. Jobindex bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som Jobindex behandler i forbindelse med produkterne.

Stillingsannoncering

I Jobindex optages kun annoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle annoncer bliver placeret i de kategorier og geografiske områder, som Jobindex vurderer relevante ud fra jobannonceteksten. Samtidig bliver alle annoncer indrykket efter princippet, at der skal være én stilling per annonce.

Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. Jobindex forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til brugeren eller Jobindex’ interesse. Jobindex påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen. Annoncer for stillinger, der kræver kapitalindskud eller er 100 % provisionslønnede, optages kun i jobkategorien for selvstændig virksomhedsdrift.

Annonceringsperiode:

Annoncen er online til ansøgningsfristen - dog max fire uger fra den dag, annoncen bliver lagt online. Yderligere information om produkterne findes under produktbeskrivelserne, som du finder her.

Profilannonce, Profilannonce med CV-match og genindrykningsgaranti og Fast Profilannonce

Profilannoncen placeres på jobindex.dk i de kategorier og geografiske områder, som Jobindex vurderer relevante ud fra jobannonceteksten. Størrelsen på selve jobannoncen er ubegrænset, med en max. størrelse på appetizeren på 1.000 tegn eller ca. 15 linjer.

For Profilannonce med CV-match og genindrykningsgaranti gives der genindrykningsgaranti på yderligere 8 uger, hvis ansættelse af den første kandidat ikke finder sted inden for de første 4 uger, således at Profilannoncen kan ligge online i op til 12 uger fra startdatoen.

Fast Profilannonce bliver rykket op i kategori hver måned. Der kan foretages mindre rettelser, såsom retstavning, omformulering af samme budskab eller ændring af kontaktperson(er).

Scanningsaftaler

Når du har en scanningsaftale med Jobindex, overvåger vi dagligt din hjemmeside og sørger for, at nye annoncer, som bliver aktiveret på siden, ligeledes bliver eksponeret på jobindex.dk. Du får desuden en fast annoncekonsulent, der sikrer en høj kvalitet i opsætningen af dine profilannoncer.

Din annonce er derefter online på jobindex.dk frem til ansøgningsfrist eller til annoncen bliver fjernet fra din hjemmeside – dog max det antal uger, der modsvarer den annonceringsaftale du har med Jobindex. Konkret betyder det, at din annonce enten bliver fjernet fra jobindex.dk eller bliver automatisk genindrykket, afhængig af din aftale med Jobindex.

Bemærk desuden, at hvis du foretager større ændringer på din hjemmeside, fx laver om på url-adressen eller skifter hjemmesiden, er det dit ansvar at informere din kontaktperson hos Jobindex om det, så vi kan opdatere vores system.

Reklamationer

Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag.

Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse.

Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter Jobindex’ skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.

Jobindex’ rettigheder

Jobindex forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign eller en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller jobannoncen ikke overholder gældende love og bestemmelser.

Jobindex er berettiget, men ikke forpligtet til at publicere annoncer i andre medier eller at distribuere annoncer til tredjeparter til publicering andre steder. Til dette formål samarbejder Jobindex med mediepartnere og partnersites, uden at der anmodes om forudgående tilladelse fra kunden. Jobindex kan fremsende en liste over samarbejdende mediepartnere, hvis det ønskes.

Jobannoncearkiv

Jobindex gemmer en kopi af alle publicerede annoncer i et jobannoncearkiv. Det gælder også for annoncer, som er gjort tilgængelige via et link til jobannoncen på din/din virksomheds hjemmeside.

Læs mere om de personoplysninger, som annoncerne indeholder, formålet med at opbevare dem, og hvad du gør, hvis du ønsker oplysningerne fjernet via linket her.

Jobindex samarbejder med Damvad Analytics, HBS Economics, Beskæftigelsesministeriet, som vi sender vores jobannoncedata til. Disse data anvender vores partnere til at udarbejde analyser og statistikker, og vi oplyser om, at en kopi af jobannoncerne befinder sig hos disse partnere, der er selvstændigt dataansvarlige.

Gør-det-selv-annoncer

Det koster kr. 995 ekskl. moms at indrykke en gør-det-selv-annonce hos Jobindex.

For privatpersoner samt fritidsjobs til unge under 18 år er det gratis at annoncere.

Jobannoncen er uden logo med link direkte til den komplette jobannonce og bliver placeret efter alle Profilannoncerne.

Gør-det-selv-annoncer vises på Jobindex i tre uger og bliver derefter automatisk slettet.

Robotscanningsaftale

For almindelige virksomheder er det gratis at få virksomhedens jobside scannet af Jobindex.

Vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder med egen jobside kan købe en robotscanningsaftale hos Jobindex.

Jobannoncen er uden logo med link direkte til den komplette jobannonce og bliver placeret efter alle Profilannoncerne.

Robotannoncer vises på Jobindex i tre uger og bliver derefter automatisk slettet.

En Robotscanningsaftale er fuldautomatisk, og Jobindex garanterer ikke for tekniske fejl. Service ydes kun i begrænset omfang.

Jobindex QuickApply

Jobindex QuickApply er et gratis online ansøgningssystem, der kan benyttes, når du har en Profilannonce eller Profilannonce med CV-match, som ligger på en underside på jobindex.dk.

Jobindex QuickApply aktiveres, når Profilannoncen bliver lagt online. Adgang til QuickApply-sagen udløber 90 dage efter ansøgningsfristen. Det er muligt at genåbne adgangen inden for 90 dage, efter der er lukket for adgangen til QuickApply-sagen, og da maksimalt 10 arbejdsdage.

QuickApply kan ikke benyttes på anonyme annoncer, dvs. på annoncer hvor der ikke er oplyst hverken navn på arbejdsplads eller navn på den virksomhed der står for rekrutteringen.

Ansøgningssystemet indeholder personoplysninger, som skal behandles strengt fortroligt. Du forpligter dig til at overholde gældende love og regler om databeskyttelse og ansættelsesforhold, herunder lov om forbud mod forskelsbehandling. Du bør som udgangspunkt ikke indhente, og opbevare følsomme oplysninger ved hjælp af systemet.

Enhver pligt til at lade sig registrere, eller opnå godkendelse hos offentlige myndigheder med henblik på at indsamle og overvåge personoplysninger, skal efterkommes for din/din virksomheds regning.

Jobindex forbeholder sig retten til at kontakte de ansøgere, som du/din virksomhed ikke ansætter, med jobtilbud fra andre virksomheder.

Annoncekurser

Kursustilmeldingen til Jobindex’ annoncekurser er bindende. Melder du fra eller rykker din tilmelding, vil du blive faktureret det fulde tilmeldingsgebyr.

Hvis du/din virksomhed rykker eller aflyser et skræddersyet kursus, fx på grund af manglende tilmelding, skal Jobindex informeres senest 15 arbejdsdage før den aftalte kursusdato. Hvis det ikke er tilfældet, vil du blive faktureret det fulde kursusgebyr.

Søgning i CV-databasen

Når du har en Profilannonce på jobindex.dk, kan du frit kontakte og ansætte kandidater gennem Jobindex’ CV-database til de opgaver, som er annonceret i Profilannoncen.

Priser:

 • Ved opgaver, der ikke er annonceret som en Profilannonce, er prisen kr. 2.995 ekskl. moms pr. ansættelse af en person fundet gennem CV-databasen.
 • Vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder kan kontakte og ansætte kandidater gennem Jobindex’ CV-database til kr. 100 ekskl. moms pr. kontakt og kr. 2.995 ekskl. moms pr. ansættelse.
 • For job, der er 100 % provisionslønnede eller kræver kapitalindskud, er prisen ligeledes kr. 100 ekskl. moms pr. kontakt plus kr. 2995 ekskl. moms for hver person, hvor kontakten fører til et erhvervsbaseret forhold.

Ovenstående priser gælder, såfremt virksomheden ikke har indgået abonnementsaftale med Jobindex omkring brugen af CV-databasen.

Du er indforstået med, at Jobindex registrerer, hvilke kandidater du kontakter via CV-databasen, og at Jobindex har adgang til at læse alle e-mails afsendt via CV-databasen. Du forpligter dig endvidere til at kontakte Jobindex, hvis I finder en person i CV-databasen, som I ender med at ansætte.

Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være baseret på reelle og konkrete jobmuligheder. Henvendelser med opfordring til registrering af CV i andre CV-databaser accepteres ikke.

Hvis du selv forestår søgning i og anmodninger fra CV-databasen: Anmodninger kan ikke tilbagekaldes, og Jobindex kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af dig selv. Jobindex indestår ikke for rigtigheden i kandidatens data, og Jobindex kan ikke drages til ansvar for, at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.

Jobindex’ CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Selvom CV’erne i CV-databasen er anonyme, kan det alligevel ske, at man genkender en person. Det kan fx være, at man får kendskab til, at en kollega eller underordnet søger andet arbejde. Du forpligter dig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende.

Rekruttering

SemiSearch, SemiSearch Anonym, SemiSearch Leder og SemiSearch IT

For Jobindex’ rekrutteringsprodukter SemiSearch, SemiSearch Anonym, SemiSearch Leder og SemiSearch IT optræder der særskilte produktbetingelser, som bliver sendt til din godkendelse, når du indgår en aftale med Jobindex som indeholder et SemiSearch-produkt.

Kandidatadministration

Kandidatadministration er et tilkøb til en Profilannonce eller en Profilannonce med CV-Match og følger indrykningsbetingelserne på disse.

Hvis der skal være en kontaktperson på annoncen, er det en forudsætning, at du (leder/HR) står på annoncen. I det tilfælde står Jobindex’ rekrutteringskonsulent der også, men da alene for at svare på spørgsmål omkring ansøgningsprocessen og -systemet.

Kandidatadministration er en administrativ service, som maksimalt løber frem til den første ansættelse, medmindre det er aftalt, at der skal ansættes flere kandidater.

Det er muligt at starte en afsluttet proces op igen, hvis en ansat kandidat springer fra eller et midlertidigt ansættelsesstop forsvinder. Derigennem kan du udnytte en evt. resterende annonceringsperiode, såfremt det er samme annonce, profil og screeningskriterier. Genindrykning resulterer ikke i et nyt CV-Match eller anden aktiv indsats mod målgruppen.

RecruiterMatch

Når du køber et RecruiterMatch, samtykker du til at en medarbejder fra Jobindex’ rekrutteringsafdeling logger ind som dig og udfører et specifikt match på vegne af en specifik virksomhedsbruger. Det vil sige, at Jobindex’ medarbejdere logger ind med jeres kontaktoplysninger og agerer som jer og på vegne af jer. I det tilfælde er det dit ansvar, at den pågældende virksomhedsbruger er klar over vilkårene ved RecruiterMatch, og at denne samtykker til processen hvor vi logger ind og udfører ovenstående, specifikke opgaver som var vi virksomhedsbrugeren.

Adgang til ansøgere

Hvis du samarbejder med Jobindex om en rekrutteringssag, er det muligt at få adgang til ansøgere inden for 90 dage, efter der er lukket for ansøgere i Jobindex’ system, og da maksimalt 10 arbejdsdage. Efter dag 90 er det ikke muligt for Jobindex at synliggøre ansøgere. Hvis vi genåbner en sag, forbeholder vi os, efter aftale, retten til at fakturere det antal timer, som modsvarer vores arbejde. Ansættelse af ansøgere medfører et ansættelses-fee, som modsvarer den aftalte pris på det produkt, du har købt – eksempelvis kr. 25.000,- ekskl. moms på en SemiSearch. Vi forbeholder os desuden retten til, efter aftale, at fakturere det antal timer, a kr. 1000,- ekskl. moms, som modsvarer vores arbejde.

Visuelle produkter

Produktion af video- og fotomateriale

Når Jobindex producerer video- eller fotomateriale, er du/din virksomhed ansvarlig for, at billedmaterialet i det godkendte produkt må bruges og er i overensstemmelse med de gældende regler, herunder reglerne for persondata. Det er også dit/din virksomheds ansvar at gøre Jobindex opmærksom på, hvis et samtykke til video- eller fotomateriale bliver trukket tilbage, så vi kan nedtage eventuelle produkter. Når du har godkendt og modtaget færdigbehandlet video-/fotomateriale ejer du alle rettigheder til billederne.

Billedmateriale til visuelle produkter

Jobindex forbeholder sig retten til at finde billedmateriale til opsætning af visuelle produkter på din/din virksomheds hjemmeside, såfremt dette ikke fremsendes.

Uanset om du selv sender materiale, eller om Jobindex finder det på jeres hjemmeside, er det dig/din virksomhed, der er ansvarlig for, at billedmaterialet i det godkendte visuelle produkt må bruges og er i overensstemmelse med de gældende regler, herunder reglerne for persondata. Det er også dit/din virksomheds ansvar at gøre Jobindex opmærksom på, hvis et samtykke til billedmateriale bliver trukket tilbage. (Yderligere information om vores visuelle produkter finder du her.)

Video, foto, virksomhedsprofil og employer branding

Medmindre andet er aftalt, gælder det for alle video-, foto- og employer branding-produkter, at kun de første to korrektur-/rettegange er gratis for dig/din virksomhed. Det vil sige, at ved alle rettegange udover de første to, forbeholder Jobindex sig retten til at fakturere det antal timer, a kr. 1000,- ekskl. moms, som modsvarer Jobindex’ arbejde.

Jobindex udleverer ikke råmateriale, men udelukkende det antal behandlede fotos, som indgår i aftalen – eller det videomateriale, som er aftalt med kunden. Det vil sige, at når Jobindex sender en fotograf ud, modtager kunden – medmindre andet er aftalt – 5 færdigbehandlede billeder. Eneste undtagelse er billeder til vores annoncelayout og reportageprodukter, hvor kunden udelukkende kan modtage de billeder, Jobindex bruger i den endelige reportageannonce. Ekstra billeder kan tilkøbes efter aftale til en pris på kr. 750,- ekskl. moms pr. billede.

Det er op til dig/din virksomhed selv at tjekke, om I har særlige regler mht. foto, tilladelser og deslige. Jobindex påtager sig intet ansvar for materiale, som er i strid med gældende regler, interne eller eksterne, herunder reglerne for persondata (yderligere information om vores visuelle produkter finder du her.).

Hosting af materiale (video og banner)

For hosting af materiale gælder følgende: alt materiale til bannere skal hostes på Jobindex’ servere og alle videoer skal hostes på TwentyThree (23Video) af Jobindex, alternativt på Youtube eller Videotool.dk. Dette skal læses i sammenhæng med Jobindex’ cookiepolitik, der beskriver hvordan Jobindex bruger egne cookies og cookies fra samarbejdspartnere, såkaldte tredjepartscookies.

Reportageprodukter

Når Jobindex besøger dig/din virksomhed for at udforme en visuel Jobannonce, varer besøget halvanden time, med mindre andet er aftalt. Jobannoncen skal altid være møntet på et konkret job, og før Jobindex’ besøg er det essentielt, at du/din virksomhed har fundet de medarbejde, der skal interviewes og fotograferes samt den leder eller HR-person, som er kontaktperson på annoncen.

Hvis besøget trækker ud pga. manglende forberedelse fra dig/din virksomhed, forbeholder Jobindex sig retten til at fakturere det antal timer, a kr. 1000,- ekskl. moms, som modsvarer Jobindex’ arbejde. Selve produktet inkluderer to gratis korrektur-/rettegange, herefter fakturerer Jobindex det antal timer, a kr. 1000,- ekskl. moms, som modsvarer Jobindex’ arbejde. Publicering på Jobindex er ikke inkluderet i prisen.

Generelt om behandling af personoplysninger i forbindelse med visuelle produkter

Jobindex behandler, i medfør af aftale med dig/din virksomhed om køb af visuelle produkter, de personoplysninger, der er nødvendige for leverancen af produktet. Behandlingen sker med det formål at producere video- og fotomateriale i henhold til den indgåede købsaftale.

Der behandles oplysninger om medarbejdere hos dig/din virksomhed. Oplysningerne omfatter foto, videooptagelser og i nogle tilfælde også navn og jobtitel.

Råmaterialet opbevares i 2 år efter levering af det færdigbehandlede materiale. Du kan til hver en tid anmode om, at råmaterialet slettes, og det sker ved skriftlig henvendelse til [email protected]. Når råmaterialet er slettet, kan der ikke tilkøbes ekstra billedmateriale eller rettelser af det færdigbehandlede materiale.

Materialet opbevares i Jobindex' systemer, som udbydes af Jobindex A/S.

Visuelle produkter, ex produkter med medarbejderfotos, offentliggjort på jobindex.dk kan blive delt af andre på sociale medier o.l. I det tilfælde er Jobindex ikke dataansvarlig.

Evaluering af din virksomhed som arbejdsplads

Jobindex tilbyder brugere, som har en profil, at evaluere nuværende og tidligere arbejdspladser ved at tildele dem 1-5 stjerner samt eventuelt uddybe relevante forhold om ansættelsen. Evalueringer vil automatisk blive vist på din Virksomhedsprofil..

Få besked når din virksomhed evalueres

Du kan få en mail direkte i indbakken, når du får en ny evaluering på din Virksomhedsprofil. Ved at holde øje med dine evalueringer får du nyttig viden om din virksomhed som arbejdsplads, som du kan arbejde videre med.

Vil du tilmelde dig, skal du logge ind og gå til Din kundeside, krydse af ved ”Modtag mails om evalueringer” i fanen til højre og klikke ”Gem”.

Kommentér på evalueringer

Har du et virksomhedslogin til Jobindex, der er knyttet op på din virksomhed, har du adgang til at svare på evalueringer på din virksomheds vegne – enten for at afklare forhold på virksomhedens vegne eller blot kommentere evalueringen.

Har du, eller en anden fra din virksomhed, endnu ikke adgang til kommentarfunktionen, kan du kontakte din kontaktperson hos Jobindex og få adgang.

Alle opfordres til at holde en god tone, og svar, som overtræder vores betingelser eller gældende lovgivning, vil blive fjernet.

Evalueringer og GAIS

Du kan supplere dine evalueringer med en GAIS-måling. GAIS står for God Arbejdslyst Indeks Score og er et værktøj til at måle arbejdslysten blandt dine medarbejdere. Jobindex er GAIS-partner, og derfor kan du implementere dine GAIS-resultater i dine evalueringer på Jobindex.

Suppler dine evalueringer med GAIS

Når du har undersøgt dine medarbejderes arbejdslyst, kan du frivilligt vælge at dele dine overordnede resultater fra målingen med os og implementere resultaterne i jeres evalueringer på Jobindex. Evalueringerne ligger på jeres Virksomhedsprofil på Jobindex.

På den måde vil en aktuel trivselsmåling blive synlig, hvor jobsøgende kandidater læser nuværende og tidligere medarbejderes evalueringer af din virksomhed.

Ønsker du at dele dine resultater med os, og implementere dem på jeres Virksomhedsprofil, skal du blot informere din sædvanlige kontaktperson hos Jobindex. Han/hun vil derefter igangsætte den nødvendige proces.

Du kan foretage GAIS-målinger, så ofte du vil – og selv vælge, om du ønsker at dele resultaterne med os hver gang.

Hvilke GAIS-data gemmer og behandler Jobindex?

Når du deler dine GAIS-resultater med Jobindex, får vi kun adgang til dine overordnede resultater, dvs. antallet af respondenter, din overordnede score samt scorerne på de forskellige kategorier.

Målingens kategorier:
  1. Mening
  2. Kolleger
  3. Resultater
  4. Mestring
  5. Ledelse
  6. Balance
  7. Medbestemmelse

Jobindex får ikke adgang til andre, mere detaljerede, data fra målingen.

Tilbagekaldelse af samtykke

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke – og ikke længere have synlige GAIS-data på jeres Virksomhedsprofil – skal du blot kontakte os på [email protected].

Fjernelse af evalueringer

Hvis din virksomhed bliver evalueret, og du er i tvivl om evalueringens troværdighed, kan du gøre os opmærksom herpå ved at rapportere evalueringen. Brug knappen ”Rapportér” under hver enkelt evaluering.

I sådanne tilfælde vil vi bede brugeren om at fremsende uddybende oplysninger om sit ansættelsesforhold inden for en given deadline, fx perioden for ansættelsen samt navnet på afdeling eller nærmeste leder. Leveres oplysningerne ikke inden deadline, fjernes evalueringen.

Det er Jobindex, der vurderer, om den fremsendte dokumentation bekræfter ansættelsesforholdet, og dokumentationen vil ikke blive fremlagt for dig eller virksomheden – dette for ikke at kompromittere brugernes anonymitet og i øvrigt behandle persondata i vores besiddelse med omhu.

Vælger brugeren selv at fjerne sin evaluering, eller vælger Jobindex at gøre det, fx ved mislighold af vores betingelser, vil dine eventuelle kommentarer automatisk blive fjernet.

Vores evalueringer kvalitetssikres manuelt, inden de offentliggøres. I visse tilfælde fjerner Jobindex evalueringer inden offentliggørelse, hvis de overtræder vores betingelser eller gældende lovgivning, herunder hvis evalueringen indeholder specifikke løntal.

Som administrerende direktør, hovedaktionær eller stifter af en virksomhed forventes det, at man står på mål for virksomhedens brand og beslutninger som arbejdsplads. Derfor fjernes evalueringer ikke, hvis den påtaler eller henviser til den administrerende direktør, hovedaktionæren eller stifteren af virksomheden, medmindre påtalen er injurierende. Angives andre personoplysninger, fx adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller kreditkortoplysninger, om administrerende direktør, hovedaktionær eller stifter af en virksomhed, fjernes evalueringen.

Vægtning af evalueringer

Jobindex’ evalueringer består af både nye evalueringer, men også ældre evalueringer foretaget af Jobindex og partnere, fx Ennovas Jobglædetest og GAIS. Vægtning af disse evalueringer vil blive foretaget ud fra en betragtning af evalueringens art og alder, hvorfor eksempelvis ældre evalueringer tildeles mindre tyngde i den samlede evalueringsscore end nyere.

Læs mere om datakilder og vægtning her.

Fabrikerede evalueringer

Vi betragter fabrikerede evalueringer som misligholdelse af vores betingelser. Evalueringer, som, vi skønner, er falske, fabrikerede eller lignende, bliver rapporteret eller fjernet og kan føre til øjeblikkelig blokering af brugerens mulighed for at evaluere arbejdspladser i fremtiden.

Hvis du har mistanke om, at en evaluering er fabrikeret, opfordrer vi dig til at gøre os opmærksomme på det. Vi tager alle rapporteringer af formodede fabrikerede evalueringer meget alvorligt og undersøger dem. Da dette ikke er en nem opgave, beder vi dig fremsende så megen dokumentation som muligt for at underbygge din formodning om, at evalueringen er fabrikeret.

Fravalg af evalueringer

Hvis du ikke ønsker synlige evalueringer på din Virksomhedsprofil, kan du til enhver tid bede os deaktivere visningen af din virksomheds evalueringer. Det er dog ikke muligt at fravælge visning af enkelte evalueringer.

Ønsker du at deaktivere visningen af din virksomheds evalueringer, kontakt da [email protected] eller ring til os på tlf. 72 45 90 59.

Generelt om personoplysninger

Jobindex behandler, i medfør af aftale med dig/din virksomhed om køb af produkter og anvendelse af vores services, de personoplysninger, der er nødvendige for leverancen.

I Jobindex' persondatapolitik for arbejdsgivere kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger vi modtager samt hvilke rettigheder du har.

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger og dine muligheder, kan du skrive til [email protected] eller ringe på tlf. 72 45 90 56.

Telefonsupport

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 38 32 33 55.
Kontoret har åbent mandag-fredag: kl. 8.00-17.00.

Efter kl. 17.00 samt i weekender og på helligdage ydes telefonsupport på det særlige aftennummer: 38 32 33 88.

Du kan se den tidligere version af disse betingelser her